Centrá voľného času

SZM.sk » Vzdelávanie a školstvo » Centrá voľného času


Centrum voľného času Cvrček, Moldava nad Bodvou organizujeme najrôznejšie záujmové aktivity, poodujatia, súťaže a turnaje, pracujú u nás rôzne krúžky a kluby v oblasti spoločenských vied, kultúry a umenia, športu, turistiky, prírodovedy, environmentálnej výchovy a techniky, nezabúdame ani na prázdninové a víkendové podujatia.

Krajské osvetové stredisko v Košiciach výtvarníctvo, fotografia, film a video, divadlo, hovorené slovo, folklór, hudba, spev, národnostná kultúra, záujmové vzdelávanie

Dom detí a mládeže v Žiline kontakt, aktivity

Centrum voľného času, Stará Ľubovňa mimoškolské výchovné zariadenie pracujúce s deťmi a mládežou vo veku 6-26 rokov, zabezpečujúce aktívne a zmysluplné využívanie voľného času centrum voľného času je zároveň aj regionálny konzultant pre medzinárodný program Mládež

Centrum voľného času Stonožka v Senici centrum voľného času v Senici je školské zariadenie zaoberajúce sa vyplnením voľného času, výchovou a vzdelávaním detí a mládeže, tiež dospelých

Centrum voľného času Bánovce nad Bebravou krúžky, podujatia, tábory, autodráha, projekty, autorská literárna súťaž a ostatné aktivity CVČ Bánovce n Bebravou

Centrum voľného času Mierová 134, Svit štátne mimoškolské výchovno-vzdelávacie zariadenie pre deti a mládež.činnosť orientuje v mimovyučovacom čase na záujmové krúžky a kluby, kde deti a mládež môžu rozvíjať svoje záujmy, zdokonaľovať sa v tvorivých zručnostiach, športovať a relaxovať, svoje voľné chvíle si môžu spestriť návštevou klubovne, kde ich čakajú rôzne spoločenské hry, video, autodráha, ale aj internetový klub. Organizujeme celomestské podujatia v spolupráci s mestom, ale aj menšie kvízy, súťaže, výstavy, o ktoré majú deti záujem a radi ich navštevujú

Centrum voľného času Poľná 1, Veľký Krtíš školské výchovno-vzdelávacie zariadenie a svojou prácou zabezpečujeme štátnu starostlivosť o deti a mládež v ich voľnom čase

Centrum voľného času, Púchov mimoškolské zariadenie prevažne pre deti a mládež od 1-26 rokov

Centrum voľného času Junior Banská Bystica činnosť, krúžky, podujatia, rekreačné pobyty, výlety atď.

Stránka oddelenia techniky Centra voľného času, Humenné informačná experimentálna stránka oddelenia techniky o činnosti, akciách a ľudoch na oddelení

Dom detí DÚHA Humenné pracujeme s deťmi a mládežou, zúčastňujeme sa modelárskych súťaží na úrovni regiónu, ale aj republikových súťaží

Centrum voľného času Žiar nad Hronom záujmové krúžky, súťaže

Krajské centrum voľného času Trenčín stránka KCVČ v Trenčíne, kalendáre, ponuky a výsledky súťaží poriadaných centrom voľného času

ABC - centrum voľného času Stropkov krúžky, kluby, výstavy a zábava pre deti

Centrum voľného času Elán Ružomberok patrí do siete školských zariadení mesta, jeho poslaním je ponúkať zmysluplné aktivity pre deti a mládež v ich voľnom čase v rámci celého okresu