Noviny, časopisy • Historické

SZM.sk » Spravodajstvo » Noviny, časopisy » Historické


MEDEA – Studia medievalia et antiqua študentský časopis venujúci sa starovekým a stredovekým dejinám; vychádza na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Historická revue oficiálne stránky časopisu Historická revue

Slovenská numizmatika vydáva Národný numizmatický komitét a Archeologický ústav SAV v Nitre, vychádza raz za dva roky

Studia historica Nitriensia vydáva Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta humanitných vied

Numizmatika časopis vydáva Slovenská numizmatická spoločnosť s jednoročnou periodicitou

Historická revue populárno náučný časopis o dejinách spoločnosti

Zborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti obnovenie pôvodného Zborníka Muzeálnej slovenskej spoločnosti, ktorý bol vydávaný v období medzi vojnami

Historický zborník vydáva Historický odbor MS vo Vydavateľstve Matice slovenskej

Z dejín vied a techniky na Slovensku ročenka, vychádza v slovenčine s resumé v niektorom zo svetových jazykov

Human Affairs vychádza v anglickom jazyku, vydáva Historický ústav SAV, Kabinet orientalistiky SAV, Kabinet sociálnej a biologickej komunikácie SAV

Literárnomúzejný letopis časopis venovaný histórii

Vojenská história časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo

Literárny archív časopis

Historica zborník Filozofickej fakulty UK

História revue o dejinách spoločnosti

Z minulosti Spiša ročenka Spišského dejepisného spolku v Levoči

História zborník Slovenského národného múzea

Historický časopis vychádza 4x ročne v slovenčine s anglickým resumé, obsah v jazyku anglickom a nemeckom

Česko-Slovenská historická ročenka vydáva Česko-slovenská/Slovensko-česká komisia historikov vo Vydavateľstve Masarykovej univerzity v Brne