Slovenské organizácie

SZM.sk » Inštitúcie a organizácie » Organizácie a združenia » Slovenské organizácie


Slovenská meteorologická spoločnosť spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied, zoznam členov, pripravované akcie, bulletin SMS

Slovenská rektorská konferencia cieľom združenia je koordinácia a podpora činnosti rektorov slovenských vysokých škôl v záujme utvárania vysokoškolskej politiky

Zväz múzeí na Slovensku oficiálna stránka záujmového profesijného združenia múzeí v Slovenskej republike

Slovenská akadémia vied stránka slovenskej akadémie vied

Slovenská Asociácia Zlatokopov stránka asociácie

Horská záchranná služba oficiálna stránka HZS; rady, pokyny, aktuálna schopnosť chodníkov, lavínová situácia a iné

Občianske združenie Ochrana ovzdušia Dolný Liptov Občianske združenie vzniklo za účelom bezvýhradného zabezpečenia čistoty ovzdušia pri Rekonštrukcii a modernizácii celulózky v Ružomberku a zabezpečenia účasti na následnom povoľovacom a kontrolnom procese

Aliancia Fair-Play je neziskové a nestranícke občianske združenie

Regionálne environmentálne centrum pre krajiny strednej a východnej Európy medzinárodná, nezisková, nepolitická, nezávislá organizácia, ktorej poslaním je pomáhať pri riešení environmentálnych problémov v strednej a východnej Európe

Slovenská esperantská mládež občianske združenie mladých ľudí hovoriacich esperantom, články o jazykovej demokracii, rovnosti a diverzite

Sarc Bratislava - Centrum pre rozvoj, vedu a technológie informácie o projektoch Európskej únie

Slovenská liga boja proti hypertenzii stránky venované vysokému krvnému tlaku pre odbornú i laickú verejnosť

Nadácia SPP nadácia SPP podporovuje aktivity zamerané na nasledujúce oblasti: podpora vzdelávania, rozvoj kultúrnych hodnôt, podpora detí a mladých ľudí s postihnutím, podpora znevýhodnených skupín, ochrana zdravia

Občianske združenie - Veda.sk komplexné služby v oblasti vedy na Slovensku

Slovenská dermatovenerologická spoločnosť informácie z diania odbornej dermatovenerologickej spoločnosti

Poľský inštitút v Bratislave podporovanie spolupráce medzi Poľskom a Slovenskom v oblasti kultúry, vedy a školstva, prehlbovanie priateľských poľsko-slovenských vzťahov, zoznam podujatí na stránke

Vidiecky parlament iniciatíva usilujúca sa zlepšiť životné podmienky obyvateľov vidieka a vytvoriť priestor pre nový typ komunikácie a spolupráce medzi vidieckymi regiónmi navzájom, medzi vidiekom a vládou

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci poradenstvo, vzdelávanie, štandardy kvality sociálnych služieb, integrácia

Slovenská advokátska komora nezávislá samosprávna stavovská organizácia združujúca advokátov a advokátskych koncipientov

Euroregión Tatry oficiálna stránka cezhraničného združenia Euroregión Tatry


Zobrazená stránka: 1 2 3   Ďalšia >