Špeciálne základné školy

SZM.sk » Vzdelávanie a školstvo » Základné školy » Špeciálne základné školy


Strojárske súčiastky špeciálne Typizované časti strojov ( 930 typov) + CAD súbory Elesa+Ganter ( 2D+3D )

Murujte s rozumom PORFIX-postavte si dom úspornejšie. Ušetrite na energiách!

Stavex Top s.r.o. Zakladanie objektov na vŕtaných pilotách Inžinierske siete, nákladná doprava.

Jazykové kurzy Berlitz ® 135 rokov inovácií vlastnej metódy, stovky centier vo vyše 70 krajinách.

Zakladanie OK, s.r.o. Štetovnicové steny, piloty vŕtané, monolit.pätky, oceľové konštrukcie.

ZŠ internátna pre nevidiacich a slabozrakých, Levoča základné informácie o škole, vzdelávanie a voľný čas

Špeciálna Základná Škola, Lučenec špeciálna základná škola určená pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Špeciálna základná škola Hálkova, Bratislava špeciálna základná škola a SZŠ pre žiakov s autizmom vzdeláva žiakov v experimentálnej triede pre viacnásobne postihnutých žiakov a v triedach pre autistických žiakov špeciálno-pedagogická poradňa

Špeciálna základná škola Partizánska 2, Poprad je zameraná na výchovu a vzdelávanie detí, detí s kombinovaným postihom, ťažkým mentálnym postihnutím, sluchovým postihnutím, telesným postihnutím a detí s autizmom

Špeciálna základná škola internátna vzdelávanie mentálne postihnutých žiakov, ale aj komplexná starostlivosť o žiakov s nariadenou ústavnou výchovou, ktorá zahŕňa starostlivosť po stránke výchovnej, liečebnej, poradenskej, záujmovej, kultúrnej a rekreačnej

ZŠ Sekier J.Alexyho 1941/1, Zvolen okrem štandardných tried na I. a II. stupni je školou zriadený aj nultý ročník pre 6-ročné deti, ktoré neboli zaškolené v materskej škole, dve špeciálne triedy na I. a II. stupni pre mentálne postihnutých žiakov pod vedením špeciálnych pedagógov, športové triedy so zameraním na futbal a triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov (škola ponúka výučbu anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka).

Spojená špeciálna škola internátna Jána Vojtaššáka škola pre sluchovo postihnutých, detí s autizmom, poruchami učenia a správania sa

Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých V. Gaňu, Kremnica informácie o živote v ZŠI, aktuálne oznamy, rozvrh, fotogaléria akcií, história školy

Špeciálna základná škola internátna, Poľný Kesov oficálna stránka školy, ktorá je zameraná na výchovu a vzdelávanie detí s mentálnym postihnutím (A a B variant), detí s poruchami učenia a správania

Špeciálna základná škola internátna Trenčianska Teplá milovať, to čo je krásne nie je ťažké, ale priznávať sa k jedincom, ktorých osud opatril známkou menejcennosti vyžaduje ľudí celých, ľudí kultúry srdca

Špeciálna základná škola, Chminianske Jakubovany charakteristika školy, história školy, projekty, organizácia vyučovania

Špeciálna základná škola, Šamorín škola je určená pre dlhodobo choré deti do 18 rokov s ortopedickými a neurologickými ochoreniami

Špeciálna základná škola sv. Klementa Hofbauera, Podolínec stránky školy, ktorá je určená pre výchovu a vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím, s oddelením praktickej školy

Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých zŠ v Bratislave rozvrh akcií a výučby školy, pedagogický zbor

ZŠ Slovenských partizánov, Považská Bystrica zŠ so špeciálnymi triedami pre žiakov s vývinovými poruchami učenia, matematickými triedami na druhom stupni

Špeciálna základná škola internátna Masarykova 20/c, Prešov škola poskytuje výchovu a vzdelanie pre deti s ľahkým, stredným a ťažkým mentálnym postihnutím a viacnásobným postihnutím (telesným + mentálnym) vo veku od 3 do 18 rokov, žiaci sú rozdelení do variantov "A", "B", "C", podľa stupňa postihnutia. Súčasťou zariadenia je aj špeciálna materská škola , praktická škola, internát pre dochádzajúcich žiakov a pre žiakov s nariadenou ústavnou starostlivosťou

Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých Hrdličkova, Bratislava špeciálno pedagogická poradňa poskytuje špeciálno – pedagogické služby, psychologické vyšetrenia, metodické pokyny, poradenské služby pre rodičov sluchovo postihnutých detí vo veku 0 –3 rokov

Špeciálna základná škola internátna v Námestove stránka slovom aj obrazom zobrazuje množstvo informácií o Špeciálnej základnej škole internátnej v Námestove, stránka je zdrojom dobrej zábavy i ponaučenia, taktiež obsahuje hry, download, fórum, referáty, výukové programy, wallpapers, články, vtipy recenzie hier, súťaže, fotky a základné informácií o Námestove, adresa: Námestovo ul. Mila Urbana 160/45

Základná škola internátna pre nehovoriacich, Brezolupy prípravný až štvrtý ročník pre deti od 6 rokov s diagnózami: vývinová dysfázia, ťažká forma dyslálie, a špecifické poruchy učenia

Špeciálna základná škola a praktická škola pre telesne postihnutých a špeciálna materská škola stránka s informáciami o službách a aktivitách, ktoré poskytuje naša škola