Špeciálne základné školy

SZM.sk » Vzdelávanie a školstvo » Základné školy » Špeciálne základné školy


ZŠ internátna pre nevidiacich a slabozrakých, Levoča základné informácie o škole, vzdelávanie a voľný čas

Špeciálna základná škola Partizánska 2, Poprad je zameraná na výchovu a vzdelávanie detí, detí s kombinovaným postihom, ťažkým mentálnym postihnutím, sluchovým postihnutím, telesným postihnutím a detí s autizmom

Špeciálna základná škola internátna vzdelávanie mentálne postihnutých žiakov, ale aj komplexná starostlivosť o žiakov s nariadenou ústavnou výchovou, ktorá zahŕňa starostlivosť po stránke výchovnej, liečebnej, poradenskej, záujmovej, kultúrnej a rekreačnej

Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých Hrdličkova, Bratislava špeciálno pedagogická poradňa poskytuje špeciálno – pedagogické služby, psychologické vyšetrenia, metodické pokyny, poradenské služby pre rodičov sluchovo postihnutých detí vo veku 0 –3 rokov

Špeciálna základná škola internátna Masarykova 20/c, Prešov škola poskytuje výchovu a vzdelanie pre deti s ľahkým, stredným a ťažkým mentálnym postihnutím a viacnásobným postihnutím (telesným + mentálnym) vo veku od 3 do 18 rokov, žiaci sú rozdelení do variantov "A", "B", "C", podľa stupňa postihnutia. Súčasťou zariadenia je aj špeciálna materská škola , praktická škola, internát pre dochádzajúcich žiakov a pre žiakov s nariadenou ústavnou starostlivosťou

ZŠ Slovenských partizánov, Považská Bystrica zŠ so špeciálnymi triedami pre žiakov s vývinovými poruchami učenia, matematickými triedami na druhom stupni

Špeciálna Základná Škola, Lučenec špeciálna základná škola určená pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Špeciálna základná škola internátna, Poľný Kesov oficálna stránka školy, ktorá je zameraná na výchovu a vzdelávanie detí s mentálnym postihnutím (A a B variant), detí s poruchami učenia a správania

Špeciálna základná škola Hálkova, Bratislava špeciálna základná škola a SZŠ pre žiakov s autizmom vzdeláva žiakov v experimentálnej triede pre viacnásobne postihnutých žiakov a v triedach pre autistických žiakov špeciálno-pedagogická poradňa

Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých V. Gaňu, Kremnica informácie o živote v ZŠI, aktuálne oznamy, rozvrh, fotogaléria akcií, história školy

ZŠ Sekier J.Alexyho 1941/1, Zvolen okrem štandardných tried na I. a II. stupni je školou zriadený aj nultý ročník pre 6-ročné deti, ktoré neboli zaškolené v materskej škole, dve špeciálne triedy na I. a II. stupni pre mentálne postihnutých žiakov pod vedením špeciálnych pedagógov, športové triedy so zameraním na futbal a triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov (škola ponúka výučbu anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka).

Základná škola internátna pre nehovoriacich, Brezolupy prípravný až štvrtý ročník pre deti od 6 rokov s diagnózami: vývinová dysfázia, ťažká forma dyslálie, a špecifické poruchy učenia

Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých zŠ v Bratislave rozvrh akcií a výučby školy, pedagogický zbor

Špeciálna základná škola, Chminianske Jakubovany charakteristika školy, história školy, projekty, organizácia vyučovania

Spojená špeciálna škola internátna Jána Vojtaššáka škola pre sluchovo postihnutých, detí s autizmom, poruchami učenia a správania sa

Špeciálna základná škola, Šamorín škola je určená pre dlhodobo choré deti do 18 rokov s ortopedickými a neurologickými ochoreniami

Špeciálna základná škola internátna v Námestove stránka slovom aj obrazom zobrazuje množstvo informácií o Špeciálnej základnej škole internátnej v Námestove, stránka je zdrojom dobrej zábavy i ponaučenia, taktiež obsahuje hry, download, fórum, referáty, výukové programy, wallpapers, články, vtipy recenzie hier, súťaže, fotky a základné informácií o Námestove, adresa: Námestovo ul. Mila Urbana 160/45

Špeciálna základná škola a praktická škola pre telesne postihnutých a špeciálna materská škola stránka s informáciami o službách a aktivitách, ktoré poskytuje naša škola