Vedecké knižnice

SZM.sk » Veda a technika » Knižnice » Vedecké knižnice


Štátna vedecká knižnica v Košiciach informácie o knižnici a poskytovaných službách, rozsahom fondu druhá najväčšia knižnica na Slovensku

SNK Martin Slovenská národná knižnica vo WEB forme

Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU Nitra služby, katalógy, elektronické dokumenty, jazyková poradňa a ďalšie informácie nielen pre poľnohospodárov

Slovenská pedagogická knižnica špecializovaná vedecká knižnica s celoštátnou pôsobnosťou so zameraním na oblasť výchovy, vzdelávania, školstva a príbuzných vedných odborov

Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici je pokračovateľkou Mestskej verejnej knižnice v Banskej Bystrici, ktorá bola založená v roku 1926

Štátna vedecká knižnica v Prešove informácie o knižnici a poskytovaných službách

SLDK Zvolen Slovenská lesnícka a drevárska knižnica

Slovenská lekárska knižnica verejná vedecká špecializovaná knižnica, plní funkciu ústrednej knižnice siete lekárskych knižníc v SR, poskytuje základné a špecializované knižnično-informačné služby lekárom, zdravotníckym pracovníkom, farmaceutom, študentom vysokých a stredných škôl, ako aj širokej laickej verejnosti

SNK Martin Katalóg Slovenskej národnej knižnice prístup cez telnet, login: visitor