Základné školy s rozšírenou výučbou jazykov

SZM.sk » Vzdelávanie a školstvo » Základné školy » Základné školy s rozšírenou výučbou jazykov


Základná škola a materská škola Odborárska 2, Bratislava bilinguálna škola história, súčasnosť a aktuálne dianie, škola zameraná na anglický jazyk a výtvarnú výchovu

Gymnázium Juraja Hronca, Novohradská 3, Bratislava Slovensko - anglické bilingválne štúdium s vyučovaním romistiky

Základná škola Pionierska 2, Brezno štúdium jazykov - anglický, nemecký, ruský

Základná škola Slobodného slovenského vysielača, Banská Bystrica škola sa špecializuje na rozšírené vyučovanie cudzích jazykov, anglického, nemeckého, francúzského a ruského

Základná škola Ulica sv. Michala 42, Levice škola zabezpečuje rozšírené vyučovanie anglického jazyka, nemeckého jazyka a športovej prípravy zameranej na futbal

ZŠ a materská škola, Žilina Závodie história školy a súčastnosť, futbalová škola

Forel International Elementary School medzinárodná bilinguálna základná škola s ročníkmi 1–4 (vek 6 – 11 rokov), ponúka tiež prípravnú triedu pre deti vo veku 5 a 6 rokov, ktoré nastupujú do 1. triedy základnej školy budúci rok

Súkromná základná škola, Ružomberok škola využíva učebný plán s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka - anglický jazyk, obohatený o integráciu anglického jazyka a výpočtovej techniky do všetkých vyučovacích predmetov a aj do organizovaného voľného času detí

ZŠ Sekier J.Alexyho 1941/1, Zvolen okrem štandardných tried na I. a II. stupni je školou zriadený aj nultý ročník pre 6-ročné deti, ktoré neboli zaškolené v materskej škole, dve špeciálne triedy na I. a II. stupni pre mentálne postihnutých žiakov pod vedením špeciálnych pedagógov, športové triedy so zameraním na futbal a triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov (škola ponúka výučbu anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka).

Gymnázium sv. Cyrila a Metoda a základná škola sv. Svorada a Benedikta, Nitra cirkevné katolícke školy so so všeobecným zameraním a zameraním na na cudzie jazyky (anglický a nemecký)

Základná škola Limbová, Žilina informácie o škole, jazykové a basketbalové triedy

II. Základná škola Rázusova 14, Piešťany škola poskytuje aj rozšírené vyučovanie športovej prípravy, cudzích jazykov (AJ, NJ), vyučovanie predmetu práca s počítačom a na internete, žiaci majú možnosť rozvíjať svoje zručnosti v športových odvetviach: plávanie, tenis, kanoistika a lodné športy

Základná škola Mojmírova 98, Piešťany škola ponúka rozšírené vyučovanie anglického a nemeckého jazyka

Základná škola s materskou školou Častá oficiálna stránka školy v Častej, zameranej a vybavenej na výučbu cudzích jazykov a informatiky

Základná škola a materská škola, Bananská 46, Banka nízke počty žiakov v triedach, 2 počítačové triedy, výuka anglického jazyka od 2. ročníka a nemeckého od 7. ročníka